top of page

"Barents Road" föreningens huvudsakliga syfte är att bygga mellanmänskliga relationer och utveckla verksamheter kring vägsträckningen mellan  Bodø och Murmansk.

  • att främja ett utökat samarbete mellan medlemskommunerna och regionerna bl.a. genom att nyttja vänortssamarbeten;

  • att stimulera utbyte vad avser arbete, utbildning, språk, kultur, idrott med fokus på ungdomar;

  • att arbeta för att "Barents Road" blir en viktig del av handels- och kommunikationsvägarna i Arktis. 

 

        Barents Road beslutade att frysa allt samarbete med Ryssland.

Ökad samverkan är vårt mål

  Barents Road Internationella Förening bildades 1997 och verkar aktivt för att stimulera till ökad samverkan i Barentsregionen. Våra medlemmar är i huvudsak kommuner och företag från samtliga länder som genomkorsas av Barents Road; Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. I menyn finner du ytterligare information om aktuella projekt samt länkar till medlemmar och partners.

Medlemskap

  Fullvärdiga medlemmar är kommuner och städer som gagnas av vägförbindelsen. Stödjande medlemskap erbjuds alla intresserade företag, organisationer, institutioner och föreningar med flera som kan ha nytta av och vill stödja vägföreningen ock dess idé. 

Organisation

  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem (5) ledamöter, samt fyra (4) ersättare. (minst en (1) från varje land – gäller både ordinarie och ersättare). Vid årskongress väljs 5 ledamöter och 4 ersättare med mandatperiod på två respektive ett kalenderår med början året efter kongressval.

bottom of page